Trussted Brand

Trussted Brand

Trussted Brand

ได้รับรางวัล Reader s Digest Trussted Brand
(Voted By Consumers)

เครื่องกรองน้ำ “PURE” ได้รับมอบรางวัล “แบรนด์สุดยอดแพลทตินั่ม”

ในหมวดของ “เครื่องกรองน้ำ” จากการสำรวจ TRUSTED BRAND ประจำปี 2012 และ 2013

ของบริษัท รีดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ทั้งนี้แบรนด์ที่ได้รับเลือกจะถูกตัดสินทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 6 ข้อ คือ ความเชื่อมั่นหรือ ความน่าเชื้อถือ,คุณภาพ,คุณค่า,

ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค,มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่เสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ สู้ตลาดเสมอ