MICROBAN

MICROBAN

MICROBAN

กราฟแสดงเปรียบเทียบ Microban

ผลิตภัณฑ์ที่ผสาน Microban
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผสาน Microban
มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างไร้ขีดจำกัด

เครื่องกรองน้ำ "เพียว" เท่านั้น
ที่ได้รับสิทธิ์ผสานไมโครแบน (Microban)
จากสหรัฐอเมริกา
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Microban คือ อะไร

ไมโครแบน คือ เทคโนโลยีกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ผสานเข้ากับไส้กรองน้ำ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นและการเสื่อมสภาพของไส้กรองน้ำก่อนกำหนด

แผนกวิจัยและพัฒนาการของ “เพียว

“เพียว” ได้ศึกษาวิธีการผสานเทคโนโลยีป้องกันเชื้อโรคสมัยใหม่เข้ากับเครื่องกรองน้ำ โดยมีประสิทธิภาพในการยับยังเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้นานตลอดอายุการใช้งานของไส้กรอง ทำให้ไส้กรองของ “เพีย”ว มีประสิทธิภาพเหนือไส้กรองโดยทั่วไป

Microban สามารถหลุดเข้าไปในน้ำดื่มได้หรือไม่...?

คำตอบคือ...ไม่ได้ เพราะสารไมโครแบนไม่สามารถละลายน้ำได้ และด้วยกรรมวิธีผลิตชั้นสูงทำให้สารไมโครแบนถูกผสานอย่างกลมกลืนกับไส้กรองน้ำ “เพียว”

วันนี้ “เพียว” ได้ผสานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อป้องกันการหมักหมมของเชื้อโรคในเครื่องกรองน้ำของคุณ

เทคโนโลยีป้องกันเชื้อโรค ของ “เพียว” จะทำงานต่อสู้กับเชื้อโรคตลอดเวลา และตรวจอายุการใช้งานของไส้กรอง

ทำให้ไส้กรองมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์อย่างสูงสุดเพื่อคนที่คุณรัก ภายใต้เครื่องหมายคุณภาพ

 

 

 

เครื่องกรองน้ำ "เพียว" เท่านั้น
ที่ได้รับสิทธิ์ผสานไมโครแบน (Microban)
จากสหรัฐอเมริกา
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Microban คือ อะไร

ไมโครแบน คือ เทคโนโลยีกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ผสานเข้ากับไส้กรองน้ำ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นและการเสื่อมสภาพของไส้กรองน้ำก่อนกำหนด

แผนกวิจัยและพัฒนาการของ “เพียว

“เพียว” ได้ศึกษาวิธีการผสานเทคโนโลยีป้องกันเชื้อโรคสมัยใหม่เข้ากับเครื่องกรองน้ำ โดยมีประสิทธิภาพในการยับยังเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้นานตลอดอายุการใช้งานของไส้กรอง ทำให้ไส้กรองของ “เพีย”ว มีประสิทธิภาพเหนือไส้กรองโดยทั่วไป

Microban สามารถหลุดเข้าไปในน้ำดื่มได้หรือไม่...?

คำตอบคือ...ไม่ได้ เพราะสารไมโครแบนไม่สามารถละลายน้ำได้ และด้วยกรรมวิธีผลิตชั้นสูงทำให้สารไมโครแบนถูกผสานอย่างกลมกลืนกับไส้กรองน้ำ “เพียว”

วันนี้ “เพียว” ได้ผสานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อป้องกันการหมักหมมของเชื้อโรคในเครื่องกรองน้ำของคุณ

เทคโนโลยีป้องกันเชื้อโรค ของ “เพียว” จะทำงานต่อสู้กับเชื้อโรคตลอดเวลา และตรวจอายุการใช้งานของไส้กรอง

ทำให้ไส้กรองมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์อย่างสูงสุดเพื่อคนที่คุณรัก ภายใต้เครื่องหมายคุณภาพ