สาขา เชียงใหม่(แม่เหี๊ยะ)

053276342
ที่อยู่ 1/6 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง  เชียงใหม่  50200
เวลา 09:00-19:00  น.