สาขา ห้างเซ็นทรัล พิษณุโลก

055000866
ที่อยู่ ห้อง 221 ชั้น 2 เลขที่ 9/99 หมู่ 5  ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
เวลา 10:00-19:00  น.