GOLD SEAL CERTIFICATE

เครื่องหมายคุณภาพ GOLD SEAL จาก WQA

เครื่องหมายคุณภาพ GOLD SEAL จาก WQA


เครื่องกรองน้ำ “เพียว” เท่านั้น เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Gold Seal

A Mark of Product Quality

เครื่องหมายแห่งความมั่นใจ ในการเลือกผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพน้ำดื่ม

สมาคมคุณภาพน้ำของโลกได้ทำการพัฒนาโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มที่เรียกว่า Gold Seal

โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างพีถีพีถันและมอบเครื่องหมาย Gold Seal ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ

หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการกำจัดสิ่งต่างๆ ที่เจือปนมากับน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย Gold Seal ต้องได้รับการทดสอบจาก WQA ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานที่ดีที่สุดในโลก

Look for the Gold Seal and buy with confidence.

ค้นหาเครื่องหมาย Gold Seal ได้บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงเท่านั้น

 


เครื่องกรองน้ำ “เพียว” เท่านั้น เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมาย Gold Seal

A Mark of Product Quality

เครื่องหมายแห่งความมั่นใจ ในการเลือกผลิตภัณฑ์รักษาคุณภาพน้ำดื่ม

สมาคมคุณภาพน้ำของโลกได้ทำการพัฒนาโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มที่เรียกว่า Gold Seal

โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างพีถีพีถันและมอบเครื่องหมาย Gold Seal ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ

หรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการกำจัดสิ่งต่างๆ ที่เจือปนมากับน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย Gold Seal ต้องได้รับการทดสอบจาก WQA ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานที่ดีที่สุดในโลก

Look for the Gold Seal and buy with confidence.

ค้นหาเครื่องหมาย Gold Seal ได้บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงเท่านั้น