อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

       TUF รุ่น T8 ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรม

       ทั้งเพื่อผลิตเครื่องดื่ม และธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ท

       “น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  
บริษัท NAT FOOD จำกัด ในเครือบริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัดซึ่งเป็น
ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ Herb 2O และเครื่องดื่มอีกหลายชนิด
ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและน้ำดื่มชุมชน
TUF รุ่น T8 โดยการน้ำดิบที่เป็นน้ำประปามาพักในบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่
ก่อนสูบผ่านชุดกรองหยาบ และนำไปเก็บในแท็งก์อีกครั้ง เมื่อต้องการนำ
น้ำเข้าไปสู่การผลิตเครื่องดื่มจึงจะสูบน้ำในแท็งก์ผ่านระบบท่อเข้า
เครื่องกรองน้ำ TUF รุ่น T8 น้ำที่ผ่านการกรองแล้วยังจะต้องผ่านชุด
ฆ่าเชื้อMaster MZ UV จำนวน 8 ตัว ก่อนจะส่งน้ำเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตต่อไป
        อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอีกวงการหนึ่งที่
เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม TUF รุ่น T8 ได้รับการยอมรับ เพราะเม็ดเงิน
จากอุตสาหกรรมนี้มีสูงนับแสนล้านบาท ทำให้ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมี
การแข่งขันกันสูง เพื่อแย่งชิงกลุ่มลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาใช้
บริการที่พักของตน

 

kangee