conditions

เงื่อนไขการบริการ และการรับประกันสินค้า กรุณาอ่านรายละเอียด

รายละเอียดและเงื่อนไขการบริการติดตั้ง

1. ค่าเดินทางเพื่อบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามูลค่า 7,000 บาทขึ้นไป พร้อมบริการติดตั้ง หากสินค้าราคาต่ำกว่า 7,000 บาท คิดค่าบริการ 300 บาท (ลูกค้าต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพื่อบริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด)
2. กรณีพื้นที่หน้างานไม่พร้อมหรือยังไม่เรียบร้อย ลูกค้าต้องแจ้งเลื่อนการติดตั้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
ก่อนวันนัดหมายหากช่างเข้าบริการแล้วติดตั้งไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าเดินทางเพื่อบริการครั้งต่อไปตามมาตรฐานบริษัทฯ
3. กรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งสินค้านอกเหนือจากรูปแบบการติดตั้งมาตรฐาน โดยมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการ หรือพื้นที่หน้างานต้องใช้ชุดอะไหล่-อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อประกอบการติดตั้ง ทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ หรือต้องเลื่อนคิวบริการ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าเดินทางเพื่อเข้าบริการครั้งต่อไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
4. กรณีลูกค้าได้รับบริการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้ย้ายจุดติดตั้ง บริษัทฯ ขอคิดค่าแรงและค่าเดินทาง
เพื่อบริการ(ไม่รวมวัสดุ-อุปกรณ์ที่เพิ่มเติม) ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกัน โดยมีค่าบริการดังนี้
     4.1 ประเภทเครื่องกรองน้ำดื่ม ราคา 1,000 บาท/เครื่อง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
     4.2 ประเภทตู้กรองน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำใช้ ราคา 2,000/เครื่อง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)
     4.3 หากต้องการย้ายจุดติดตั้งไปยังต่างจังหวัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าเดินทางตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ

ขอบเขตของการรับประกันคุณภาพและการติดตั้ง
1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการว่าจ้างบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ
หรือมีการติดตั้งนอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
2. การรับประกันคุณภาพ เป็นการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเท่านั้น
ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรืออุปกรณ์เสริมที่พนักงานของ
บริษัทฯ นำมาติดตั้งเพิ่มเติม หรือการดัดแปลงรูปแบบการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานตามคู่มือ ถึงแม้ว่าเป็นการติดตั้งของพนักงานในบริษัทฯ ก็ตาม
3. บริษัทฯ รับบริการติดตั้งชุดอุปกรณ์มาตรฐานของสินค้าแต่ละรุ่นเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเป็นส่วนลดได้
4. การเดินสายไฟในระยะไม่เกิน 5 เมตร และท่อน้ำในระยะไม่เกิน 4 เมตร ลักษณะเป็นการเดินแบบลอย
โดยจะดำเนินการตามรูปแบบ และลักษณะตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น (โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงิน)
5. พื้นที่ในการติดตั้งต้องมีลักษณะราบเรียบ แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้ รวมทั้งจุดติดตั้งต้องมีจุดต่อน้ำ และจุดต่อไฟที่ปลอดภัยเหมาะแก่การติดตั้ง
6. บริษัทฯ ไม่บริการเจาะบล็อกแก้ว กระจก หลังคา และหินทุกชนิด แต่ถ้าลูกค้าต้องการให้ทำการติดตั้ง
ถ้าเกิดความเสียหายลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ต่อความรับผิดชอบในความเสียหายจากการเจาะพื้นที่ในการติดตั้งในทุกกรณี
8. บริษัทฯ ไม่ให้บริการติดตั้งหรือบริการใดๆ กับสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทฯ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ซื้อ
จากตัวแทนขายของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า (กรุณาดูคู่มือในแต่ละรุ่นสินค้า)
1. ใช้เครื่องกรองน้ำกับระบบน้ำ และค่ามาตรฐานน้ำดิบตามที่คู่มือกำหนดเท่านั้น (โปรดศึกษาคู่มือ)
2. รับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่รวมถึงทรัพย์สินภายนอกต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวสินค้า
3. การรับประกันสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ติดตั้ง และใช้งานตามคู่มือของบริษัทฯ ในใบรับประกันสินค้า

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า (การรับประกันทุกประเภทไม่รวมค่าบริการและค่าอะไหล่)
1. เครื่องกรองน้ำดื่ม รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
2. ตู้กรองน้ำดื่ม รับประกันตัวเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี คอมเพรชเชอร์ 5 ปี
3. เครื่องกรองน้ำใช้ รับประกันถังกรอง 3 ปี หัววาล์ว 1 ปี อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
4. ไส้กรองน้ำรับประกัน 1 เดือน (ยกเว้นไส้กรองเชรามิค)
5. หลอด UV รับประกันแตก 1 เดือน (สามารถตรวจสอบได้ก่อนซื้อหรือก่อนการติดตั้ง)
6. ชุดก๊อกระบบ Manual, สายน้ำ รับประกัน 1 ปี
7. การรับประกันสินค้าจะนับจากวันที่ทางบริษัทฯ บริการติดตั้ง หรือจากใบรับประกันในกรณีที่บริษัทฯ
ไม่ใช่ผู้ติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม สินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนื่องจากการ
ผิดพลาดจากทางบริษัทฯ หรือเกิดการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ
2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือพาหนะในการบริการนับจากวันที่บริการติดตั้งแล้ว 30 วัน
3. บริษัทฯ ให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ภาพในประเทศเท่านั้น
4. การติดตั้งเครื่องภาพในหรือภายนอกอาคารที่มีแสงแดด, ความชื้นหรืออุณหภูมิสูง จนทำให้ผลิตภัณฑ์
เสียหายใช้งานไม่ได้หรือสีซีดจางหรือแตกหัก หรือเสื่อมสมรรถภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
5. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีดังต่อไปนี้
     ก. รุ่นและหมายเลขที่ระบุในบัตรรับประกันไม่ตรงกับตัวเครื่องที่นำไปซ่อม
     ข. ใบรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติม หรือตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ
6. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คือ อุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
     ก. อุปกรณ์ประกอบภายใน เช่น ไส้กรองน้ำ สารกรอง เป็นต้น
     ข. จะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ ทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
7. เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
     ก. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมีพื้นที่ที่ห้ามเข้า พื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นสนวนภายนอก
ที่ไม้ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์
     ข. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบจากการแจ้งปัญหาเบื้องต้นก็ตาม
     ค. เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย
ของบริษัทฯ เท่านั้น

เงื่อนไขยกเว้นไม่รับประกัน
1. การใช้งานที่ผิดปกติ การทดลอง การสาธิต การซ่อมเอง การติดตั้งเอง การใช้แรงดันไฟฟ้า และแรงดันน้ำ
ผิดไปจากบริษัทฯ กำหนด รวมทั้งการปรับปรุงและการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมหรือความผิดพลาด ความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า ไฟไหม้
สารเคมี แก็ส ประแสไฟฟ้าผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ และภัยธรรมชาติอื่นๆ
3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ในทางทำธุรกิจหรือทางการค้า หรือการใช้น้ำ
ในปริมาณน้ำที่เกินกำหนดของไส้กรองต่างๆ (โปรดศึกษาข้อมูล)
4. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน
5. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนผิว และส่วนประกอบภายนอกซึ่งเกิดจากการใช้งานของลูกค้า
6. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
และ/หรือมีการรับสินค้าไปอยู่ในความครอบครองแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์
Line@ : @baankrongnam
Facebook Page : บ้านกรองน้ำ
เว็บไซต์ : www.bkwater.com

บริการหลังการขาย
แจ้งปัญหาสินค้าชำรุด ,การเคลมสินค้า , สอบถามประกันสินค้า , ปัญหาการใช้งาน หรือสอบถามปัญหาอื่นหลังจากการซื้อสินค้า
โทร : 02-978-9000