โปรแกรมคำนวณสารกรอง Master

โปรแกรมคำนวณสารกรอง Master

คำนวณปริมาณสารกรองน้ำที่ต้องใช้โดยใส่ค่าความกว้าง และความสูงของถังกรองหน่วยเป็นเซนติเมตร

ความสูงของถัง(ซม.)

ความกว้างของถัง(ซม.)

ปริมาณสารกรองที่ใช้

จำนวนลิตรสารกรอง

จำนวนลิตรกรวดทราย